Avcılar Belediyesi iletişim Yönetim Sistemi

AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10 uncu maddesi” ile “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Avcılar Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.

Avcılar Belediye Başkanlığı; İletişim Yönetim Sistemi uygulamasından giriş yapmanız suretiyle ad – soyad, TC kimlik numarası, telefon numarası, adres, e-posta adresi verilerini;

a) İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
b) İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,
c) İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,
ç) Vatandaş memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,
d) Vatandaş ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
e) Talep ve şikayetlerin alınması, takibi, sonuçlandırılması, gerek duyulması halinde tarafınıza bildirim yapılması,
f) İleride doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması amaçlarıyla sınırlı olarak işlemektedir.

Söz konusu kişisel veriler, Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak Avcılar Belediyesi İletişim Yönetim Sistemi uygulamasından giriş yapılmak suretiyle tamamen veya kısmen otomatik yolla, ses kaydı alınmak suretiyle ve gerektiğinde kağıt ortamında fiziksel olarak işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler;

a) Belediye tarafından sunulan hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve yürütülmesi,
b) Belediye tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
c) Müdürlükler tarafından gerekli iş çalışmalarının yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
ç) Belediyenin iş stratejilerinin planlanması ve yürütülmesi amaçlarıyla Belediyeye ihale mevzuatı kapsamından hizmet veren, mal tedarik eden, yapı yapan gerçek ve tüzel kişiler, Kamu Kurum ve Kuruluşları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, iştirakleri ve şirketleri, Avcılar Belediyesi’nin iştirakleri ve ortağı olduğu şirketleriyle paylaşılabilecek,
d)Hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Avcılar Belediyesine iletebilirsiniz.